Category Okulista

Choroiditis suppurativa i ostre zapalenia tęczówki

3 grudnia 2015 Okulista  No comments

Może być pochodzenia egzogennego lub endogennego. Obraz kliniczny zależy od ciężkości infekcji. W bardzo ciężkich przypadkach choroba zaczyna się od choroiditis diffusa puru- lenta i doprowadza do panophthalmitis. Zejściem tego zapalenia jest tzw. ślepe oko kocie (amaurotic cat’s eye). W początkowym okresie choroby widzenie jest znacznie upośledzone, w końcu dochodzi do destrukcji i atrofii gałki. Czasem ropny proces przerzutowy może zlokalizować się (choroiditis metastatica purufenta circumscripta). Zakażenie przez toxoca- ra canis może dawać podobne objawy i powinno być zawsze brane pod uwagę w rozpoznaniu różnicowym.

czytaj dalej

LECZENIE GRZYBIC OCZU

2 grudnia 2015 Okulista  No comments

Leczenie grzybic oczu nastręcza jeszcze trudności. Ogólną zasadą w leczeniu grzybic jest mechaniczne oczyszczanie ognisk chorobowych, wszędzie gdzie to jest możliwe. Jeżeli chodzi o narząd wzroku oznacza to oczyszczanie brzegów powiek z łusek, lapisowanie spojówek i częste ich przemywanie obfitą ilością środków dezynfekujących, mechaniczne usuwanie złogów z kanalika łzowego (rozcięcie i oczyszczenie łyżeczką gradówkową), ostrożne oczyszczenie owrzodzenia rogówki, jeżeli nie jest ono zbyt głębokie i zabieg taki nie grozi perforacją. Radykalnym sposobem mechanicznego oczyszczenia rogówki jest oczywiście wykonanie przeszczepienia rogówki.

czytaj dalej

URAZY MECHANICZNE NARZĄDU WZROKU – STŁUCZENIA

2 grudnia 2015 Okulista  No comments

Można podzielić je na bezpośrednie i pośrednie. W pierwszym przypadku uraz działa tylko na okolicę uszkodzoną, w drugim – niszczące działanie urazu przenosi się z okolicy uszkodzonej na oko i jego przydatki. Wynik urazu w obu przypadkach może być identyczny, tak w początkowym, jak i końcowym okresie.

czytaj dalej

LEKI OSMOTYCZNE

1 grudnia 2015 Okulista  No comments

Ciśnienie wewnątrzgałkowe może być redukowane na drodze wzmożenia ciśnienia osmotycznego krwi. Dlatego w leczeniu jaskry znalazła zastosowanie grupa leków działających na drodze odciągania cieczy wodnistej do naczyń ze względu na duże stężenie cząsteczek po stronie krwi i łatwość ich przechodzenia przez barierę naczyniową. Przedstawicielami tej grupy są: mocznik', mannitol i glicerol. Ich działanie dodatnie i ujemne oraz sposób podawania i przygotowania preparatów będzie omówiony w rozdziale traktującym o jaskrze. Należy jednak podkreślić, że leki te, a zwłaszcza mannitol (który jest dobrze znoszony przez chorych i mniej toksyczny niż mocznik), znajdują zastosowanie w szeregu innych chorób oka. Mogą być stosowane ze wskazań chirurgicznych w operacjach soczewki, siatkówki (zwłaszcza przy operacjach z wszczepieniem silikonu, powięzi i z przewężaniami), w wydobyciu ciał wewnątrzgałkowych, w operacjach przetokowych z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Może być również stosowany w zapale- niach błony naczyniowej z jaskrą wtórną, przy przepuklinach ciała szklistego do komory przedniej oraz w leczeniu krwotoków do komory przedniej i ciała szklistego, na drodze poszerzania dróg odpływu i zwiększenia przepływu cieczy wodnistej. Osmotyczne działanie glicerolu wykorzystuje się również w celu przejaśnienia obrzękniętej rogówki (ostra jaskra, zwyrodnienie rogówki).

czytaj dalej

ROZPOZNANIE GRZYBIC NARZĄDU WZROKU

23 listopada 2015 Okulista  No comments

Rozpoznanie grzybic narządu wzroku nastręcza znaczne trudności ze względu na niespecyficzny przeważnie przebieg kliniczny tych schorzeń oraz długo trwające badania laboratoryjne. Nie wymaga uzasadnienia, że dla okulistów ma to szczególne znaczenie, gdyż niecelowe postępowanie wskutek braku pewnego rozpoznania grozi nieodwracalną utratą funkcji oka. Podejrzenie infekcji grzybiczej powstaje zwykle w długotrwałych, opornych na klasyczne leczenie przeciwbakteryjne, procesach zapalnych oka. Do podstawowych badań, jakie w tej sytuacji powinno się wykonać, należy posiew bakteriologiczny i mykologiczny, bezpośrednie badanie mikroskopowe materiału pobranego z ogniska oraz wymaz.

czytaj dalej

Przyczyny zamknięcia kąta przesącza

22 listopada 2015 Okulista  No comments

– 1. Czynniki anatomiczne:

a. Dysproporcja między wielkością soczewki a przednim odcinkiem. Występuje to przeważnie w oczach nadwzrocznych z małym odcinkiem przednim i małą średnicą rogówki. Wzrost soczewki powoduje stopniowe spłycanie się komory przedniej, aż do momentu krytycznego w oku dorosłego. Zamknięcie się kąta jest mało prawdopodobne w oku krótkowzrocznym, ponieważ jest ono duże i ma szeroki kąt.

czytaj dalej

Zwyrodnienia plamki żółtej

21 listopada 2015 Okulista  No comments

Należy zwrócić uwagę na fakt, że erg zależy od wielu czynników, a m. in. od natężenia oświetlenia, czasu trwania bodźca i jego składu widmowego, szybkości uzyskania maksimum natężenia strumienia światła, a nawet od kształtu i wielkości użytej elektrody. Zmiana któregokolwiek z tych czynników zmienia zasadniczo zapis erg.

czytaj dalej

USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU – OŁÓW

21 listopada 2015 Okulista  No comments

Pył ołowiu metalicznego i jego związków może być powodem pylicy oka. Niektóre sole ołowiu w silnych stężeniach wywołują podrażnienie oczu – zapalenie spojówek, uporczywe łzawienie, światłowstręt. W nabłonku spojówki gałkowej i powiekowej mogą powstać ogniska martwicy, pozostawiające blizny. W rogówce, zwłaszcza w okolicy rąbka, pojawiają się czasem zmętnienia w postaci białych punktów, które później tworzą pewnego rodzaju inkrustację.

czytaj dalej

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego nawracające

20 listopada 2015 Okulista  No comments

Obraz kliniczny jest mniej dramatyczny niż w zapaleniu tęczówki. Napadom choroby towarzyszy różnego stopnia nastrzyknięcie rzęskowe i bóle gałki ocznej. Permanentne rozszerzenie naczyń tęczówki może stworzyć warunki do powstania rubeozy (rubeosis iridis). Każdy napad choroby histologicznie charakteryzuje się powstaniem ognisk nacieczenia, ulegających ewentualnie martwicy i zwłóknieniu. Proces chorobowy może trwać z przerwami kilka dni, tygodni lub miesięcy. Tęczówka może ulec atrofii, może dojść do powstania zaćmy, jaskry, zaniku gałki ocznej (phthisis bulbi). W każdym przypadku długotrwałego zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego należy liczyć się z możliwością powstania zaćmy wtórnej.

czytaj dalej

PROFILAKTYKA PRZY GRZYBICZYCH CHOROBACH OCZU

18 listopada 2015 Okulista  No comments

Wzrost liczby grzybiczych schorzeń narządu wzroku w ostatnich dziesięcioleciach pozostaje m.in. w związku z szerokim stosowaniem antybiotyków i kortykoterapii. Pewna część tych schorzeń jest związana z przebytym zabiegiem operacyjnym. Ze znajomości tych faktów wynika możliwość zapobiegania w pewnym stopniu tym schorzeniom. Zapobieganie powinno polegać na ograniczeniu stosowania kortyzonu oraz antybiotyków do niezbędnego minimum. Antybiotyki powinny być podawane w oparciu o znajomość flory bakteryjnej i antybiogramu. Zapobieganie pooperacyjnym grzybicom wewnątrzgałkowym i oczodołowym sprowadza się do przestrzegania zasad aseptyki mykologicznej na sali operacyjnej i opatrunkowej.

czytaj dalej

FALE ELEKTROMAGNETYCZNE A WZROK

17 listopada 2015 Okulista  No comments

Fale radiowe długie, średnie i krótkie nie działają na narząd wzroku, ponieważ promieniowanie tej długości nie jest absorbowane przez tkanki. Fale decymetrowe i milimetrowe, zwane mikrofalami, mogą działać szkodliwie na narząd wzroku. Rozróżniamy dwa rodzaje mikrofal: fale ciągłe i fale impulsowe. Przykładem urządzenia pracującego na fali ciągłej może być łącze mikrofalowe stosowane w telewizji, natomiast urządzenia pracującego na fali impulsowej – nadajnik radiolokacyjny. Mikrofale mogą być rozprzestrzeniane linijnie, mogą być odbite, rozproszone, załamane i zlokalizowane podobnie jak światło widzialne. Krótsze fale mikrofalowe działające przez dłuższy czas na narząd wzroku mogą wywoływać przewlekłe zapalenie spojówek.

czytaj dalej

Erg uzyskany w zapaleniach nerwu wzrokowego

17 listopada 2015 Okulista  No comments

Zator tętnicy środkowej siatkówki charakteryzuje się falą b, zwykle obniżoną, i falą a, normalną lub powiększoną. Fakt uzyskania erg, mimo prawie całkowitego ustania krążenia, tłumaczy się możliwością odżywiania siatkówki przez przednie tętnice rzęskowe oraz naczyniówkę. Przy zakrzepie jednej tylko gałązki tętnicy środkowej siatkówki, erg z obszaru niedokrwienia jest podnormalny, a z pozostałych części siatkówki normalny. W zakrzepie żyły środkowej siatkówki erg zazwyczaj jest normalny. Można jednak stwierdzić występowanie erg innych typów. W tym przypadku najlepszym rokowni- czo co do czynności oka jest erg ujemny + (plus). W zasadzie nie stwierdza się zależności pomiędzy typem erg a ostrością wzroku po wyleczeniu.

czytaj dalej

OBRAZY FLUOROANGIOGRAFICZNE W STANACH CHOROBOWYCH CZ. II

16 listopada 2015 Okulista  No comments

Guzy wewnątrzgałkowe są guzami względnie obficie una- czynionymi. Bardzo często ściany naczyń ulegają uszkodzeniu, a krew z fluoresceiną wydostaje się poza naczynie. Zmieniony nabłonek barwnikowy nie stanowi przeszkody dla fluorescencji z naczyń naczyniówki. Dlatego niektóre guzy dość dobrze fluoryzują w czasie wykonywania angiografii fluoresceinowej.

czytaj dalej

Rany lub urazy drążące oka i jego przydatków

16 listopada 2015 Okulista  No comments

Ostre przedmioty lub ciała obce działające gwałtownie na oko lub jego przydatki wywołują uszkodzenia przebijające, potencjalnie poważne i wymagające natychmiastowego leczenia. Zanieczyszczone przedmioty mogą powodować zakażenia sze- rżące się w głąb oka i oczodołu. W przypadku pojawienia się objawów zakażenia należy wykonać posiew i antybiotykogram w celu ustalenia rodzaju drobnoustroju i jego wrażliwości na antybiotyki. Antybiotyk stosuje się w dużych dawkach ogólnie oraz, jeśli to możliwe, miejscowo we wstrzyknięciach pod- spojówkowych. Po skaleczeniu oka należy profilaktycznie podawać antybiotyk o szerokim zakresie działania. W przypadku roposteku opróżnia się komorę przednią przez wykonanie nakłucia. Jeśli zraniony nie był szczepiony przeciw tężcowi, należy niezwłocznie podać surowicę przeciwtężcową. Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieraz krwotoczne, jest częstym następstwem rany przebijającej. W leczeniu stosuje się kor- tyzon w kroplach, maści lub wstrzyknięciach miejscowo oraz ogólnie, środki rozszerzające źrenicę i antybiotyki. Poważnym powikłaniem jest zapalenie współczulne.

czytaj dalej